آلتن پیشگام در تولید محصولات چوبی ساختمان   شماره تماس: 26851503-021

دکمه ها

شما به راحتی میتوانید دکمه ها را به هر نوع صفحه ای یا پستی با المان صفحه ساز خاص ما به نام دکمه MGT اضافه کنید .

سبک های دکمه

نمونه های سبک های دکمه موجود

اینیمیشن دکمه

نمونه های انیمیشن دکمه

سایزهای دکمه

نمونه هایی از اندازه دکمه های موجود

سایزهای متن دکمه

نمونه هایی از اندازه متن دکمه های موجود

آیکن های دکمه(Font Awesome)

نمونه های کم - 500 + آیکن های موجود برای استفاده

انیمیشن آیکن های دکمه(Font Awesome)

نمونه های کم - 500 + آیکن های موجود برای استفاده

ارتباط با کارشناسان