آلتن پیشگام در تولید محصولات چوبی ساختمان   شماره تماس: 26851503-021

شمارنده ها

شما به راحتی میتوانید نظرات مشتریان را به هر نوع صفحه ای یا پستی با المان صفحه ساز خاص ما به نام شمارنده MGT اضافه کنید .

مثال های آیکون شمارنده

با سرعت قابل تنظیم ومقدار های سفارشی

346
پروژه ها
932
مشتریان خوشحال
325
کارکنان واجد شرایط
4321
ماشین آلات

مثال های شمارنده

با سرعت قابل تنظیم و مقدار های سفارشی

346
پروژه ها
932
مشتریان خوشحال
325
کارکنان واجد شرایط
4321
ماشین آلات

مثال های شمارنده با پس زمینه سفید

با سرعت قابل تنظیم ومقدار های سفارشی

346
پروژه ها
932
مشتریان خوشحال
325
کارکنان واجد شرایط
4321
ماشین آلات

مثال شمارنده های وسط

با سرعت قابل تنظیم ومقدار های سفارشی

346
پروژه ها
932
مشتریان خوشحال
325
کارکنان واجد شرایط
4321
ماشین آلات
ارتباط با کارشناسان