آلتن پیشگام در تولید محصولات چوبی ساختمان   شماره تماس: 26851503-021

نمایشگاه صنعت ساختمان گرگان

گروه پارسا  در نمایشگاه صنعت ساختمان استان گلستان شهرگرگان نیز حضورداشت. حضور در این نمایشگاه بسیار مثمرثمرواقع شد. پروژه های لوناوود انجام شده در استان گلستان نیز به خوبی بیانوگر این موضوع است. همکاری لوناووود با همکاران ارجمندی چون جناب آقای مهندس شاهینی و جناب آقای مهندس فرشچی باعث افتخار مجموعه می باشد. هم چنین گروه پارسا افتخار آشنایی با همکاران ارجمند دیگری را نیز در این سفر داشته است.عکس و آدرس پروژه های انجام شده در استان گلستان به زودی روی سایت قرارخواهد گرفت.
ارتباط با کارشناسان