مشاوره و فروش

نما ساختمان ترمو – سعادت آباد – آقای رحیمی

مختصری درباره پروژه نما ساختمان ترمو – سعادت آباد – آقای رحیمی

گونه چوب به کار رفته : UTS

ابعاد پروفیل : 117-19

در سه طرف ساختمان چوب کاج به کار رفته است.