درب چوبی – سنندج

مختصری درباره پروژه درب چوبی – سنندج